Tarte a l’Oignon

Caramelized onion tart, goat cheese